regisztráció

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 §-a (képmáshoz és hangfelvételhez való jog) alapján képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához valamint személyes adatok kezeléséhez

Regisztrációmmal, mint hozzájáruló személy, - a 18. életévét be nem töltött személy szülője, törvényes képviselője hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekemről:

  • az Örömsport Sportclub Egyesület (Örömsport SC) (székhelye: 9700 Szombathely, Szent II. János Pál pápa körút 91., nyilvántartási száma: 18-02-0200661, elnöke: Horváth Krisztián) megbízásából eljáró személyek, az Egyesület által szervezett rendezvényeken vagy olyan külső helyszíneken, rendezvényeken, amelyeken az Egyesület sportolói részt vesznek, a gyermekemről fénykép-, hang-, vagy videofelvételt készítsenek;
  • a gyermekemről készült fénykép-, hang-, vagy videofelvételt az Egyesület által szerkesztett honlapra (oromsport.hu) feltöltsék, az Egyesület népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban felhasználják vagy az Egyesületről felvételt, tudósítást készítő helyi vagy országos médiumok rendelkezésére bocsássák.

Tudomásul veszem, hogy a felvételek nyilvánosságra hozatalához a szülő vagy törvényes képviselő további hozzájárulása nem szükséges.

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy hozzájárulásom a nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia természetéből fakadóan vissza nem vonható. Az esetleges korlátozás csak a tiltó nyilatkozatom megtételét követő időszakra köti az Egyesületet.

A gyermek a felvétel jogszerű felhasználásáért díjazásra nem jogosult.

Az Egyesületet nem terheli semmilyen felelősség, így különösen kárfelelősség a felvételek olyan harmadik személy általi felhasználásáért, amelyre vonatkozóan az Egyesület harmadik személy részére nem adott engedélyt.

Szülő vagy törvényes képviselő kijelenti, hogy szükség esetén a gyermek nevének nyilvános közléséhez, a felvételek közlése és alkalmazása során hozzájárul.

A digitális negatívok, másolatok és sokszorosítással létrejött felvételek az Egyesület tulajdonát képezik, a szerzői jogok az Egyesületet illetik.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.